PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN – Secolul XXI

Motto: O nouă gândire… O nouă atitudine… Un nou început!

1. Elemente Definitorii

Partidul Comunist Român – Secolul XXI, este un partid al intereselor de perspectivă ale întregii societății românești. Ale unei societăți în care diversitatea socială, națională și politică îi asigură personalității umane libertatea de opțiune și condiții de afirmare plenară. Noi nu milităm pentru a nu mai exista  oameni bogați – noi milităm pentru să nu mai existe oameni săraci. Noi nu milităm numai pentru interesele săracilor – noi milităm pentru combaterea sărăciei ca fenomen social. Noi nu luptăm contra bogăției – noi luptăm pentru ca bogăția și bunăstarea să provină din venituri câștigate legal. Noi milităm pentru dreptate socială, egalitate de șanse și pentru un control democratic eficient al societății asupra Statului.

Dreptatea socială înseamnă promovarea și punerea în practică a unor înalte standarde privind calitatea vieții pentru populația țării. Dreptatea socială înseamnă dreptul fiecărui cetățean la un loc de muncă, la o viață decentă și crearea de condiții care să înlăture oprimarea și umilirea, sărăcia și foamea, teama de șomaj, de boli și bătrânețe;

Egalitatea de șanse înseamnă nu numai egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii, dar și responsabilitatea societății și a statului pentru dezvoltarea, educarea, instruirea și asigurarea de asistență medicală și învățământ gratuit pentru fiecare cetățean al țării, pentru ridicarea nivelului de trai, pentru accesul liber la instituțiile politice și democratice, pentru protecție juridică, economică și socială, indiferent de starea materială, de statutul social și de apartenența națională a cetățenilor;

Controlul democratic al societății asupra statului înseamnă pentru noi nu numai realizarea necondiționată a principiului supremației legii, dar și transparența maximă a tuturor deciziilor și acțiunilor Statului, creșterea permanentă a rolului Societății Civile și a instituțiilor ei în luarea deciziilor administrației centrale și stabilirea raporturilor existente între puterea publică locală și centrală.

Partidul Comunist Român – Secolul XXI, se situează împotriva afirmării și promovării unei singure viziuni asupra realității și a lumii contemporane. Noi pledăm pentru o concurență argumentată în domeniul ideologic și ideatic, al concepțiilor și abordărilor teoretice si practice din domeniul politic, economic și social. Noi ne pronunțăm cu fermitate împotriva cauzelor care generează obscurantismul și fanatismul, lăcomia și ignoranța și care favorizează dictatura nomenclaturii și lăcomia marii oligarhii economice și financiare;

Ne pronunțăm pentru eliberarea cetățenilor  de  sub influența negativă a contradicțiilor concret-istorice din societate și pentru o atitudine critică activă față de realitățile contemporane, atitudine bazată pe o analiză științifică imparțială care va evidenția, de fiecare dată, nivelul și conținutul contradicțiilor.

În etapa actuală a dezvoltării sale istorice, societatea românească a redevenit receptivă la idealurile și valorile umaniste pe care le promovam și în cadrul cărora Dreptatea Socială este de neconceput fără realizarea de investiții și asigurarea de locuri de muncă, iar Democrația în lipsa unor șanse reale pentru toți membrii societății românești.

România are nevoie, în prezent, pentru a deveni o țară europeană cu adevărat democrată, de acordarea dreptului la existență și manifestare neîngrădită pe eșichierul politic românesc a Partidului Comunist Român – Secolul XXI, un partid capabil să asigure unitatea stângii Românești pe baza principiilor Democrației Participative și care militează pentru continuitatea existentei statale, pentru respectarea suveranității și independenței țării, pentru reconstrucția economică a României și promovarea interesului național în toate domeniile de activitate;

Partidul Comunist Român- Secolul XXI va fi un promotor al reformelor sociale active și consecvente, va stimula dezvoltarea tuturor formelor de proprietate, va pune în valoare resursele inovatoare și creative ale întregii societăți, va promova reconstrucția unei economii stabile, bazate pe progres, eficiență, cercetare științifică și tehnologie avansată și pe un potențial intelectual la cel mai înalt nivel.

Partidul Comunist Român – Secolul XXI  va recunoaște și respecta Constituția României și legile Statului Român, va susține separarea puterilor în stat și pluripartitismul, va respecta „Declarația Universală a Drepturilor Omului” adoptată de Organizația Națiunilor Unite la data de 10 Decembrie 1948, Convenția Europeană pentru apărarea  Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, intrată în vigoare pe 1 Iunie 2010 și toate protocoalele și reglementările, în materie, adoptate de Uniunea Europeană, conform cărora:

„Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritual fraternității;

Orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea persoanei sale;

Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă, precum și la măsuri de ocrotire împotriva șomajului;

Toți oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru muncă egală;

Orice persoană în calitatea sa de membru al societății, are dreptul la securitate socială și este îndreptățită să obțină realizarea drepturilor economice, sociale și culturale, indispensabile pentru demnitatea sa și libera dezvoltare a personalității sale;

Orice om care muncește are dreptul la o retribuție echitabilă și satisfăcătoare, care să-i asigure, atât lui cât și familiei sale, o existență conformă cu demnitatea umană și completată, la nevoie, prin alte mijloace de protecție socială;

Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătate și bunăstare, lui și familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare. El are dreptul la asigurare în caz de șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința sa;

Fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile proclamate în Declarația Universală și Convenția Europeană, fără nici un fel de deosebire, ca de pilda: deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie, avere, naștere sau orice alte împrejurări”.

Partidul Comunist Român – Secolul XXI  va fi o forță politică adaptată la condițiile pluripartitismului și va promova economia mixtă de piață, va fi un promotor ferm în viața socială și politică a „Democrației Participative”, va milita pentru colaborare și reconciliere națională între toate forțele politice și pentru fundamentarea în comun, a unui Proiect Național de Dezvoltare Economico-Socială a României, pe termen mediu și lung, pentru a cărei punere în practică vor trebui să acționeze în comun toate forțele politice aflate la putere sau în opoziție.

Partidul Comunist Român – Secolul XXI  nu confunda lupta politică cu lupta ireconciliabilă sau cu ura politică, apreciind că competitorii politici nu trebuie să fie  dușmani politici întrucât puterea nu trebuie să fie un scop în sine, ci doar un mijloc prin care treburile țării pot fi administrate eficient. Servirea interesului național și a interesului cetățenilor este o datorie patriotică a tuturor partidelor ce obligă la depășirea intereselor egoiste de partid sau de grup și la promovarea unor forme de dialog și de parteneriat politic corect, transparent și eficient.

Partidul Comunist Român – Secolul XXI consideră Biserica drept un punct de reper tradițional în promovarea unității și continuității statale, în păstrarea și transmiterea, către generațiile viitoare, a spiritului civic și comunitar și a tradițiilor milenare ale poporului Român, iar Religia constituie o opțiune liberă a membrilor și simpatizanților partidului.

Partidul Comunist Român – Secolul XXI, care în conformitate cu Legea 114/2015, este organizat și funcționează la nivel național, este un partid modern, de orientare europeană, care respectă angajamentele asumate în structurile europene și internaționale și care militează cu consecvență pentru unitatea mișcării de stânga din România, pe baza principiilor Democrației Participative și pentru promovarea și susținerea la nivelul Parlamentului European a tradițiilor, specificului și intereselor naționale ale societății Românești, prin intermediul grupului parlamentar al Partidului Stânga Europeană, care activează în cadrul forumului legislativ european și al cărui membru își propune să devină după înregistrarea sa în Registrul Partidelor Politice din România.

2. Promovarea Democratiei Participative

În prezent, Societatea Civilă și organismele sale au în vedere clasele sociale și un număr mare de categorii sociale care, împreună, formează „poporul muncitor”. Democrația se traduce prin „puterea poporului”, ceea ce determină ca Societatea Civilă să devină printr-o activitate organizată și eficientă, partenerul egal al Statului în promovarea Interesului National. Democrația care se practică în prezent este „Democrația Reprezentativă”, în care cetățenii deleagă „puterea poporului” unor reprezentanți aleși prin vot. Alegerile legitimează dreptul reprezentanților de a decide în locul și în numele poporului, fără a-l mai consulta, pentru o perioadă de timp, după care se organizează noi alegeri.

Analizând evoluția societății Românești și a celei mondiale de-a lungul timpului, constatăm că membrii Societății Civile au luptat și luptă și în prezent pentru reducerea puterii excesive din sfera conducerii decizionale. Acțiunile de „contestare a puterii excesive”, din multe țări ale lumii, s-au radicalizat în timp, datorită lipsei de dialog între Putere și Societatea Civilă și a măsurilor impuse fără a se ține cont de interesele majore ale societății. Aceste acțiuni sunt o formă de luptă pentru „reducerea puterii excesive“ a unor partide și a unor personalități alese prin vot în cadrul Democrației Reprezentative, care este practicată în prezent la nivel global.

În cadrul Democrației Reprezentative, votul este principala modalitate prin care Societatea Civilă poate acționa, în mod legal, pentru „reducerea puterii excesive“ a unor partide sau lideri politici, prin alternanța acestora la conducere.

În prezent, se constată însă că schimbarea care se realizează prin „simpla alternanță la putere” a diferitelor partide sau personalități, fără responsabilități directe în consultarea poporului atunci când iau decizii în numele lui, nu mai corespunde actualelor cerințe ale societăților civile din întreaga lume.

În cadrul Democrației Reprezentative, actualele partidele și lideri politici sunt aleși pe baza unor „programe individuale prezentate de aceștia”, pentru îndeplinirea cărora nu au nici o responsabilitate directa față de alegatori. În plus, în intervalul cât sunt la putere, pot lua decizii total opuse programelor electorale și intereselor naționale, fără ca Societatea Civilă să poată acționa legal pentru preîntâmpinarea sau stoparea acestora.

Având în vedere că pe plan mondial crește tendința de concentrare a puterii în mâna unor partide și lideri politici, Societățile Civile din acele țări acționează cu mai multă hotărâre și determinare pentru a contracara „puterea absolută de grup și individuală”, în favoarea „solidarității colective”, militând cu consecvență pentru înlocuirea Democrației Reprezentative, bazată pe conducerea societății prin promovarea intereselor de grup și individuale, cu Democrația Participativă, bazată pe conducerea societății cu participarea, sprijinul și cooperarea Societății Civile, pentru promovarea intereselor naționale în toate domeniile de activitate.

Democrația Participativă are la bază creșterea responsabilității individuale față de interesele generale ale societății. Aceasta impune creșterea „spiritului comunitar” în soluționarea problemelor de interes general, în plan intern și internațional. Creșterea acestei responsabilități trebuie să mobilizeze resorturile cele mai active și mai credibile ale Societății Civile în asumarea rolului de participant activ în stabilirea direcțiilor prioritare de dezvoltare a țării și de soluționare a problemelor politice, economice și sociale, în interesul general al societății.

Societatea Civilă trebuie să devină o forță motrice de dezvoltare a societății, capabilă să inițieze programe de interes național, în toate domeniile de activitate, pentru a căror punere în valoare partidele și conducătorii politici trebuie să prezinte, în campaniile electorale, programe individuale de implementare a acestora, pe perioada mandatului lor.

În cadrul Democrației Participative, votul nu va mai avea un caracter formal, de înlocuire doar a unor formațiuni politice sau personalități fără responsabilități față de alegatori, cu altele de același fel.

Prin promovarea Democrației Participative, partidele și liderii politici vor fi votați în funcție de soluțiile propuse pentru punerea în practică și finalizarea cu eficiență și operativitate a Programelor de Dezvoltare Economico-Socială de Interes National, promovate și susținute de Societatea Civilă.

Aplicarea principiilor Democrației Participative determină ca funcțiile de conducere, să nu  mai devină funcții de comanda ca în cadrul Democrației Reprezentative. Funcțiile de conducere vor fi funcții de execuție a programelor promovate de Societatea Civilă în interesul întregii națiuni. Valoarea hotărârilor colective este superioară celor individuale, iar participarea activă a Societății Civile la promovarea interesului național, o necesitate obiectivă.

Participarea activă a Societății Civile la dezbaterile organizate în „grupele de lucru” ale Forumului Social Român vor face posibilă identificarea și elaborarea cu operativitate a unor decizii, strategii și programe de interes național, care vor fi puse în practică prin promovarea unui „dialog social” permanent, care lipsește în prezent din societate.

În acest context, obiectivul Societății Civile, nu va consta numai în activități de „limitare a puterii excesive a conducerii”. Una din principalele direcții de acțiune ale Societății Civile fiind stabilirea, pe fiecare domeniu de activitate socială și economică, a priorităților de interes național. Pornind de la principiile Democrației Participative, Societatea Civilă va deveni o forță capabilă să negocieze cu partidele politice, sprijinul său electoral, pentru unul din partide, în schimbul acceptării și promovării de către acesta a programelor sale de interes național. Societatea Civilă va deveni astfel un partener egal al Statului în promovarea Interesului Național, în plan intern și internațional.

În felul acesta, formele de conducere în cadrul Democrației Participative vor deveni mult mai eficiente decât cele promovate de Democrația Reprezentativă, promovată în prezent, întrucât cei care au fost aleși să conducă vor avea și responsabilități directe față de cei care i-au ales.

Societatea Civilă va dispune de mecanisme prin care  să-i sancționeze, mergând până la înlocuirea lor de la conducere, dacă dovedesc incompetență sau rea credință.

Partidul Comunist Român – Secolul XXI va acționa prin membrii săi, în cadrul Forumul Social Român (care este o tribună națională a Societății Civile, de promovare a Interesului National prin dezbaterea întregii problematici sociale, economice și politice) pentru promovarea principiilor Democrației Participative, contribuind astfel la creșterea responsabilității și eficientizarea activităților Societății Civile, acordând sprijin pentru o mai bună organizare pe grupe de lucru și extinderea ariei de cuprindere tematică prin includerea în preocupările sale a întregii problematici de interes național și internațional.

3. Evolutia practicii si teorii politice

Partidul Comunist Român – Secolul XXI își propune să acționeze ca o mișcare politică, ce are la bază o structură de analiză științifică a practicii și realităților curente, neavând dreptul să se închisteze în vreo teorie dată odată pentru totdeauna, dar având obligația să analizeze cu obiectivitate trecutul, prezentul și viitorul, în baza sistemului dialectic de cunoaștere materialistă a lumii. Aceasta înseamnă că membrii săi trebuie să gândească și să acționeze ca adevărați umaniști și reformatori, ca oameni care proiectează și făuresc viitorul, care poartă răspunderea pentru acestea, care știu să se bazeze în practica lor politică nu pe o confruntare civică sterila, ci pe consolidarea și eficientizarea eforturilor tuturor forțelor active interesate de bunul mers al societății.

Pornind de la principiile Centralismului Democratic și rezultatele obținute prin aplicarea în practică, pe plan intern și internațional, rezultă că aceste principii au fost interpretate, în multe cazuri, în mod simplist, ca „dreptul membrilor de partid de a-și alege conducătorii, prin alegeri de jos în sus și dreptul conducătorilor aleși de a decide, de sus în jos, în numele celor care i-au ales, fără a-i consulta”. Această interpretare a permis, deseori, apariția și manifestarea unor forme de „conducere personală și de comandă”, care au redus coeziunea ideologică și de acțiune a membrilor acestor partide și în același timp a făcut posibile erori și măsuri arbitrare.

Din aceste considerente, Partidul Comunist Român – Secolul XXI va promova „Centralismul Democratic Participativ” care aplică principiul democratic de alegeri de jos în sus, pe criterii de experiență și calități politice personale probate în practică, dar pune un accent principal pe „principiile conducerii participative a partidului” având în vedere faptul că „orice funcție de conducere” trebuie să fie, în primul rând „o funcție de execuție” pentru a pune în practică hotărârile colective luate în cadrul partidului și nu „o funcție de comandă” pentru conducătorul de partid sau un grup din conducere, cu scopul de a impune partidului puncte de vedere personale, care exclud dialogul, dezbaterile aprofundate și hotărârile colective luate prin consens sau cu majoritate de voturi.

În baza acestor concluzii se impune ca o necesitate obiectivă ca alegerea președintelui partidului să se facă de către „Comitetul Național“ și nu de către „Congres” pentru a se evita ca liderul partidului să fie în afara controlului  conducerii colective.

Evoluția societății umane în Secolul XXI a determinat ca pe lângă „clasele sociale” tradiționale (muncitorime, țărănime, intelectualitate și capitaliști) să apară o diversitate de „categorii sociale“ care au caracteristici noi față de clasele sociale tradiționale și care împreună constituie forța motrice a Societății Civile denumită generic „poporul muncitor”. Din aceste considerente Partidul Comunist Român – Secolul XXI, nu este un partid de clasă. Prin activitatea sa Partidul Comunist Român sprijină întreaga Societate Civilă, în promovarea interesului național și „Lupta poporului muncitor pentru dreptate socială, progres și libertate”.

Urmare a transformărilor care au avut loc în societatea umană la nivel educațional și propagandistic în ultimii 26 de ani, pentru noua generație de tineri este inacceptabilă noțiunea de „dictatură”, de orice fel. Din aceste considerente, Partidul Comunist Român – Secolul XXI, sprijină crearea unui cadru politic adecvat de manifestare și acțiune al tinerei generații, la nivel național și internațional și apreciind că noțiunea de Dictatură a proletariatului a trădat idea comunismului creștin, fundamentat de însuși Isus Hristos, promovează cu consecventa  „Democrația participativă a poporului muncitor”.

Analizând rolul intelectualității în societățile postindustriale constatăm că aceasta reprezintă o nouă clasă devenită în fapt „locomotiva” tuturor schimbărilor pozitive din societate. Contradicțiile globale care mai persistă între muncă și capital, conferă exploatării unor clase și categorii sociale, forme mult mai subtile, adesea mai ascunse și mai perfide, acutizând contradicțiile dintre știință și putere. Știința a devenit o forță principală de producție, ceea ce înseamnă că se impune o reevaluare critică a vechilor postulate cu privire la rolul istoric al „proletariatului industrial” ca principala forță motrice și chiar ca unica forță a transformărilor sociale globale. În societatea informațională și a tehnologiilor de vârf, care preia locul societății industriale, cunoașterea își schimbă principial natura și rolul. Putem spune că ea devine factorul central al activității sociale: cei care dețin cunoștințele, dețin și puterea, iar celor care nu au acces la cunoștințe, le revin inevitabil roluri secundare. Acest adevăr obiectiv, confirmat întru totul de experiența dezvoltării civilizației mondiale din ultimele decenii, stă la baza apariției unei noi calități a activității sociale. Are loc o reducere și o mutare a activităților de masă, stereotipizate, la periferia producției sociale. În toate ramurile economiei și în sfera de bază a activităților sociale – de la agricultură la tehnologiile de vârf – apare o cerere prioritară pentru un alt tip de forță de muncă, care se caracterizează prin capacitatea de a lua decizii creative pe baza abilităților și a nivelului înalt de instruire.

Intelectualitatea, ca nouă clasă, conferă, deci, integritate relațiilor sociale, pe verticală, și unește societatea prin caracterul obiectiv comun al tuturor revendicărilor sociale, politice și umanitare, pe care le formulează.

În privința „Internaționalismului” Partidul Comunist Român – Secolul XXI, apreciază că teoria clasică trebuie să se îmbogățească cu experiența acumulată de fiecare partid comunist în parte, astfel încât hotărârile comune privind solidaritatea internațională să capete legitimitatea consensului tuturor partidelor comuniste și muncitorești. Numai prin această modalitate de lucru va fi posibil să evităm greșelile trecutului. Noul internaționalism trebuie să dea continuitate tuturor elementelor pozitive din teoria și practica acumulată până în prezent, având la bază relații de egalitate și solidaritate între toate partidele, neamestecul în treburile lor interne și respectul pentru legislație și dreptul internațional, într-o lume multipolară.

Pornind de la afirmația lui Karl Marx potrivit căreia „filozofii nu au făcut mai mult decât să dea diferite interpretări lumii, important este de a o schimba“, Partidul Comunist Român – Secolul XXI promovează, ca necesitate obiectivă pentru membrii săi, gândirea și acțiunea umanistă și reformatoare, planificarea și făurirea viitorului prin asumarea responsabilității acțiunilor sale, bazându-se în practica politică pe consolidarea eforturilor tuturor forțelor active și hotărâte să promoveze interesul național nu confruntarea civică.

4. Directiile de actiune in plan intern

Modelul economic marxist, adecvat pentru analizarea capitalismului Secolului XX, necesită completări în analiza societăților în tranziție din Secolul XXI. Teoria marxistă are în centrul său un sistem de exploatare directă a muncitorului de către capitalist. În sistemul actual de tranziție, forma de exploatare directă este completată cu formele indirecte ale acesteia prin intermediul Statului. Populația nu este exploatată direct numai de către capitaliști, ci este exploatată în același timp și de către Stat, printr-o multitudine de taxe și impozite percepute de la populație. Veniturile astfel obținute sunt apoi redistribuite în favoarea „coaliției dominante aflate la guvernare”, care formează o nouă clasă, aceea „capitaliștilor de stat”. Noua clasă exploatează populația nu în virtutea dreptului său de proprietate asupra unui capital, ci a dreptului lor de proprietate asupra Statului, pe care îl folosesc ca instrument al exploatării.

În concluzie: în „capitalismul de tranziție”, tipurile de activitate ale Statului devin tot mai accentuat mecanisme de exploatare în interes privat a bogăției publice și a populației.

Din aceste considerente, Partidul Comunist Român – Secolul XXI, apreciază că absolutizarea rolului „privatizării” în economie, desființarea totală a formelor asociative în agricultură și promovarea exclusiva a „multinaționalelor” ca factor de dezvoltare, potrivit teoriei neo-liberale de globalizare a capitalului, nu a dus la rezultatele scontate. A sosit deci timpul ca toți membrii societății să devină participanți activi în stabilirea și concretizarea politicilor economice și sociale promovate în numele lor. Recesiunea economică și creșterea continuă a șomajului impun o schimbare a politicii economice și sociale în favoarea asigurării de locuri de muncă pentru toți cetățenii. Aceasta se poate realiza prin modernizarea serviciilor publice și o politică eficientă de investiții, pornind de necesitatea creării unui „Nou spațiu public” și transformarea actualului „Stat minimal” într-un „Stat participativ”, eficient, ale cărui responsabilități încep cu identificarea și punerea în valoare, în folosul întregii societăți, a rezervelor și resurselor naturale strategice ale țării.

„Statul participativ” trebuie să fie capabil să realizeze un echilibru bazat pe eficiență între „Proprietatea publică” și „Proprietatea privată”, să asigure învățământ și asistență medicală gratuită și performantă, să sprijine și să încurajeze cercetarea științifică, arta, știința, cultura, valorile umane și spirituale naționale, să asigure securitatea națională, independența, integritatea și suveranitatea statală.

Aceste priorități economice și sociale, trebuie să aibă ca obiectiv principal bunăstarea cetățenilor și  impun  măsuri care să cuprindă:

-implementarea condițiilor de funcționare corectă a „economiei mixte de piață”, capabilă să promoveze și să protejeze tradițiile economice, sociale și culturale, să conserve și valorifice în mod eficient resursele și rezervele strategice ale țării;

-promovarea unor forme eficiente și stimulative de asociere în cadrul activităților economice și sociale, de interes local și național, pornind de la faptul că cea mai sigură protecție socială poate fi realizată prin asigurarea de locuri de muncă pentru toți cetățenii țării;

-reindustrializarea și refacerea economiei bazate pe valorificarea rezervelor proprii de materii prime, în acord cu tendințele manifestate pe plan mondial în Secolul XXI. Noua industrie, va trebui concepută și implementată să funcționeze pe criterii de performanță și eficiență, valorificând cele mai noi cuceriri ale științei și tehnologiei, în condițiile aplicării unor mecanisme manageriale și juridice adecvate;

Reușita reconstrucției și modernizării economiei Românești este condiționată de realizarea simultană a unor obiective esențiale:
a) regândirea dezvoltării industriale din perspectiva intereselor naționale prin orientarea strategică pentru crearea și dezvoltarea unor ramuri de vârf competitive, care să conducă la valorificarea superioară a resurselor umane, materiale și naturale ale țării;
b) recuperarea bunurilor de patrimoniu național, cultural și artistic, înstrăinate prin încălcarea legislației interne și europene și a prevederilor Constituției țării;
c) așa cum se practică în majoritatea țărilor europene, o atenție specială va fi acordată terenurilor agricole ale țării, considerate bun național și modernizării agriculturii Românești, ale cărei obiective trebuie să fie îndreptate către asigurarea securității alimentare a populației țării, prin promovarea unei legislații stimulative pentru producători, pentru asigurarea aprovizionării industriei alimentare prioritar cu materii prime agricole autohtone, pentru refacerea și practicarea unei agriculturi ecologice și creșterea capacității de export a agriculturii Românești;
d) accelerarea și diversificarea sectoarelor terțiar (serviciile pentru afaceri și consumatori) și cuaternar (cercetare, programe culturale, IT, educație și biblioteci, ONG-urile, media, artele, cultura, înalta educație, știința și tehnologia), în concordanță cu evoluțiile pe plan european și internațional;
e) asigurarea competitivității și flexibilității produselor Românești pe piața internă și externă;

Partidul Comunist Român – Secolul XXI va acorda, în cadrul politicilor sale economice, un rol deosebit dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, prin măsuri legislative și facilitați fiscale, pentru a spori investițiile în sectoare cum sunt: comerțul, turismul, comunicațiile, transporturile, serviciile și distribuția utilităților publice ale localităților urbane și rurale.

Partidul Comunist Român Secolul XXI va susține creșterea investițiilor destinate modernizării și dezvoltării infrastructurii (îndeosebi a transporturilor și telecomunicațiilor), a industriei și construcțiilor;

În cadrul eforturilor pentru valorificarea optimă, în interes național, a bogățiilor țării, se va acționa pentru ocrotirea mediului ambiant, a tuturor resurselor naturale ale României. În acest sens, un rol important va reveni implementării unei legislații adecvate protejării: pădurilor (prin exploatări raționale cu obligativitatea reîmpăduririlor pentru cei care le exploatează), a rețelei hidrografice interne, a rezervației naturale Delta Dunării și a tuturor rezervațiilor naturale de interes național și a platoului continental al Marii Negre (prin promovarea constantă a tehnologiilor nepoluante);

Partidul Comunist Român – Secolul XXI va milita cu prioritate pentru asigurarea și garantarea unui nivel de existență decentă pentru categoriile sociale defavorizate – șomeri, disponibilizați, „descalificați” profesional etc. și sprijinirea lor efectivă prin eforturi reunite – investiționale, legislative și productive – ca o expresie a solidarității și dreptății sociale;

Pensionarii din România trebuie să se bucure de un statut material și moral demn, așa cum se întâmplă în toate societățile civilizate;

Vor fi promovate măsuri sociale și economice coerente pentru protejarea și sprijinirea tineretului, femeilor și copiilor;

Întregul sistem medical – începând cu dimensionarea acestuia, conform necesitaților sociale, încadrarea și salarizarea personalului de specialitate, acoperirea serviciilor și medicamentelor oferite populației, inclusiv a celor în condiții de gratuitate – se cere regândit și legiferat conform standardelor internaționale;

Partidul Comunist Român – Secolul XXI va acționa pentru  ca învățământului  Românesc să i se confere calitate, eficiență și credibilitate, inclusiv prin promovarea învățământului profesional, va încuraja și susține cercetarea tehnico-științifică națională și crearea bazei materiale aferente, ca premise obligatorii  ale sporirii dinamismului și progresului economic și social-cultural al societății Românești ;

O atenție specială va fi acordată consolidării securității naționale, prin susținerea programelor și a instituțiilor menite să combată corupția, crima organizată și terorismul și prin dotarea corespunzătoare a instituțiilor specializate din acest domeniu: Armata, Jandarmeria, Poliția, Serviciile de Informații – cărora le revin importante îndatoriri în identificarea fenomenelor antisociale și antinaționale, a riscurilor reale, din interior și din afară,  în scopul stabilirii celor mai potrivite căi și mijloace pentru a le contracara;

Partidul Comunist Român – Secolul XXI se declară în favoarea susținerii libertății cuvântului și a exprimării opiniilor, a protejării dreptului mass-mediei de a sprijini Societatea Civilă în eforturile sale de apărare a demnității persoanei și de promovare a intereselor naționale;

5. Directiile de actiune in plan extern

Partidul Comunist Român – Secolul XXI va milita pentru o Europă a națiunilor, fără dublu standard, capabilă să asigure condiții egale de dezvoltare economico-socială pentru toate țările membre și să garanteze suveranitatea, unitatea și independența fiecărui stat membru;

În politica externă se va acționa pentru a se da continuitate relațiilor tradiționale de prietenie și cooperare economică, culturală și spirituală, ale Statului și poporului Român cu toate națiunile lumii și încurajarea acțiunilor de realizare a unor „axe strategice de cooperare economică” cu statele puternic dezvoltate economic din  lume;

În conceperea și punerea în operă a tuturor planurilor și programelor de accelerare a dezvoltării economico-sociale a României, se vor valorifica: poziția geografică a țării noastre, de zona tampon între Europa și Euroasia, legăturile tradiționale cu țările din zonă, cu latinitatea din Europa și America Latină;

Tot în planul politicii externe, Partidul Comunist Român – Secolul XXI  se pronunță, pentru:

-revenirea la politica tradițională „reactivă” în locul actualei politici „pro-active”;

-stoparea politicilor neocolonialiste, a războaielor, amenințărilor, a atacurilor „preventive” și a embargourilor;

-decolonizarea informației și accesul liber al tuturor țărilor din lume la progresul tehnico-științific, cultural și informațional;

-soluționarea pe cale pașnică a tuturor conflictelor, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța în relațiile internaționale, promovarea dezarmării și păcii între toate popoare lumii;

-promovarea Interesului național, într-o lume multipolară, prin aplicarea și respectarea principiilor și normelor unanim acceptate ale dreptului internațional.